۰۸۳-۳۸۴۳۹۰۴۵-۴۶

Search

ریتینر ثابت

 

ریتینر ثابت

 

سیم های انعطاف پذیری هستند کهبه سطح داخلی دندان ها متصل می شوند و برای حفظ دائمی موقعیت جدید دندانی استفاده می شود.این ریتینر در موارد درمان بی نظمی دندان های قدامی ،بستن فضای بین دندانی استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


دی ان ان